ˆ

Informacje różne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-06-01 22:41:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2014-06-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Kapłon Data wprowadzenia do BIP 2014-06-01 22:41:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2014-06-01 22:43:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2014-06-01 22:43:05
Artykuł był wyświetlony: 4403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-29 12:25:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2014-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kosińska Data wprowadzenia do BIP 2014-05-29 12:25:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2014-05-29 12:26:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2014-05-29 12:26:51
Artykuł był wyświetlony: 4020 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2014 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-25 19:13:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2014-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2014-01-25 19:13:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2014-01-25 19:13:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2014-01-25 19:19:20
Artykuł był wyświetlony: 4794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 698/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-11 12:41:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kosińska Data wprowadzenia do BIP 2013-12-11 12:41:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-12-11 12:54:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-12-11 12:54:37
Artykuł był wyświetlony: 4875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-05 12:53:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art.37 ust.2 pkt.f i pkt.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Urząd Gminy w Żaganiu podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym za rok 2012 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, a także wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012 udzielono pomocy publicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Kapłon Data wprowadzenia do BIP 2013-06-05 12:53:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-06-05 12:55:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-05 12:58:32
Artykuł był wyświetlony: 6381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 stycznia 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-06 10:27:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie województwa lubuskiego w 2013 roku
 
Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada l967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1358) informuje się, że kwalifikacja wojskowa na terenie województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 r.
 
§ 1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1)  
mężczyźni urodzeni w 1994 r.;
2)  
mężczyźni urodzeni w latach 1989 - 1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
§ 2. Do stawienia do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w roku 1992 i 1993, które:
1)  
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2)  
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
3)  
zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy.
 
§ 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
§ 4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1989 - 1994 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
 
§ 5. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w § 1-4 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy ŻAGAŃ przeprowadzona zostanie w ŻAGANIU, UL. RYBACKA 38 w dniu (ach) 16-17.04.2013 r.
 
§ 6. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:
1)  
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2)  
dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
3)  
posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
4)  
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
5)  
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
§ 7. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
§ 8. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a ten wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 
§ 9. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
 
§ 10. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w § 1-2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 
§ 11. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
§ 12. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.
 
§ 13. Osoby wymienione w § 2 pkt 2 i 3 oraz § 3, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej składają właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień wnioski o ustalenie lub zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
 
 
 
Wojewoda Lubuski
Marcin Jabłoński
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-02-06 10:27:13
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Sayna Data wprowadzenia do BIP 2013-02-06 10:27:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-02-06 10:27:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-02-06 10:36:53
Artykuł był wyświetlony: 6218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-14 21:19:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-12-14 21:19:39
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-14 21:19:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2012-12-14 21:19:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2012-12-14 21:21:17
Artykuł był wyświetlony: 6654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu