ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obrady II sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-22 15:50:24

Ogłoszenie

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady II sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 1500 (sala narad Urzędu Gminy Żagań).
 
Projektowany porządek obrad:
1.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej:
a) zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji
b) zgłaszanie kandydatów na członków komisji
c) przeprowadzenie głosowania
d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
2.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej:
a) zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji
b) zgłaszanie kandydatów na członków komisji
c) przeprowadzenie głosowania
d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej
3.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji  Oświaty i Spraw Społecznych:
a) zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji
b) zgłaszanie kandydatów na członków komisji
c) przeprowadzenie głosowania
d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
4.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
a) zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji
b) zgłaszanie kandydatów na członków komisji
c) przeprowadzenie głosowania
d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu obrad I sesji Rady Gminy Żagań z dnia 22 listopada 2018 r.
 

Obowiązek informacyjny

Na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym - u.s.g., obrady rady gminy (sesje) są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w portalu Sesje.TV (https://sesje.pl) na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 10 października 2018 r. stanowiącej załącznik do umowy nr SESJE/TRA/2018/10/000069 (z dnia 10.10.2018 r.) pomiędzy Gminą Żagań a przedsiębiorstwem GaMP Spółka z o.o. (z siedzibą przy Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra, NIP: 9291712163).
 
Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na nagraniach), jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - r.o.d.o.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o., przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze, jest wskazany w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy.
 
Celem przetwarzania jest w tym przypadku zrealizowanie określonego w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązku ustawowego, ciążącego na administratorze.
 
Administratorem danych jest Wójt Gminy Żagań. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w trybie art. 28 r.o.d.o. na zasadach oraz w celu i zakresie określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych trwa 5 lat i liczone jest od daty danej sesji.
 
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych korzystając z punktu kontaktowego zorganizowanego w formie skrzynki poczty elektronicznej: .
 
Uczestnictwo w sesji jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2018-11-22 15:50:24
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 16:06:57
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 16:11:46
Artykuł był wyświetlony: 236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-14 07:58:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Żagań kadencji 2018-2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójta  wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. zaprasza się chętnych  mieszkańców gminy na obrady I sesji  Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
2.   
Otwarcie sesji.
3.   
Ślubowanie radnych.
4.
Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
6.
Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy.
7.
Ślubowanie wybranego wójta.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-11-14 07:58:32
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-11-14 20:52:50
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 23:23:08
Artykuł był wyświetlony: 259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-23 19:30:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

(Szanowni Mieszkańcy informujemy, że zmianie uległa godzina obrad XXXVIX sesji Rady Gminy Żagań. Obrady odbędą się w dniu 30 października 2018 r. o godz. 14:00 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu). Poniżej zamieszczona zostałła treść skorygowanego ogłoszenia.)
 
Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXXVIX sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 30 października 2018 r. o godz. 1400 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
3.   
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r.;
określenia stawek podatku od nieruchomości;
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2019 r.;
wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Żagań.
4.
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Żagań w roku szkolnym 2017/2018.
5. Interpelacje i wnioski.
6.
Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7.
Przyjęcie protokołu z obrad  XXXVIII sesji z dnia 25 września 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grazyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 19:30:38
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 19:43:02
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-10-25 07:41:06
Artykuł był wyświetlony: 251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-24 09:17:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 25 września 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r.;
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żagań;
zajęcia stanowiska odnośnie petycji o zmianę decyzji o likwidacji lotniska z pasem utwardzonym dla Gminy Żagań;
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żagań;
3.
Interpelacje i wnioski.
4. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
5.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji nadzwyczajnej z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-09-24 09:17:40
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 09:17:43
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 09:19:14
Artykuł był wyświetlony: 227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-22 11:24:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców gminy na obrady XXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r.;
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żagań;
3.
Przyjęcie protokołu obrad XXXVI sesji Rady Gminy Żagań z dnia 26 lipca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-08-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-08-22 11:24:25
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-08-22 11:29:12
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-08-22 11:49:12
Artykuł był wyświetlony: 355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-19 07:30:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXXVI sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Gminie Osiecznica;
zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.;
ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu;
zamiany nieruchomości.
3.
Interpelacje i wnioski.
4. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
5.
Przyjęcie protokołu z obrad  XXXV sesji nadzwyczajnej z dnia 5 lipca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-07-19 07:30:03
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 07:44:28
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 07:51:45
Artykuł był wyświetlony: 414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-02 08:37:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców gminy na obrady XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 1200 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Gminie Osiecznica;
ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu;
zamiany nieruchomości;
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żagań.
3.
Przyjęcie protokołu obrad XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań z dnia 13 czerwca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Kryków Data wytworzenia informacji: 2018-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Kryków Data wprowadzenia do BIP 2018-07-02 08:37:22
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-07-02 08:41:49
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 08:51:23
Artykuł był wyświetlony: 430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 21:57:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców gminy na obrady XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu  13 czerwca 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
 
1.
Uchwalenie porządku obrad.
2.
Wypracowanie stanowiska w sprawie działalności ŻWiK Spółki w Żaganiu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
4. Przyjęcie protokołu obrad XXXIII sesji Rady Gminy Żagań z dnia 30 maja 2018 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 21:57:02
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 22:24:47
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 08:50:20
Artykuł był wyświetlony: 473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXIII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 00:26:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXXIII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań za 2017 r.;
absolutorium dla Wójta Gminy Żagań;
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu;
przyznania dotacji na roboty remontowe przy obiekcie zabytkowym;
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r.;
zmiany Uchwały Nr XXXII/232/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji;
zmiany w Uchwale Nr XXXII/235/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie  podziału Gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
3.
Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
5.
Interpelacje i wnioski.
6. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXII sesji z dnia 19 marca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grazyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 00:26:46
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 00:32:08
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 14:55:52
Artykuł był wyświetlony: 515 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 08:47:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXXII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021;
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r.;
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji;
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów, objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań;
zmiana uchwały Nr XIV/19/93 Rady Gminy Żagań z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Tomaszowo;
podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
zniesienia współwłasności;
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żagań;
ustalenia ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 r.
3.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
4. Interpelacje i wnioski.
5. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
6. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXI sesji  nadzwyczajnej z dnia 5 lutego 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 08:47:52
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 08:55:11
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 09:06:23
Artykuł był wyświetlony: 705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu