ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PZP.6733.12.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 11.06.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 23:15:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 23:15:19
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 23:15:46
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 23:15:46
Artykuł był wyświetlony: 864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.6733.13.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 7.06.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 21:47:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 21:47:26
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 21:48:35
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 21:48:35
Artykuł był wyświetlony: 660 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestr czynności przetwarzania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 23:42:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 38/18 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w gminie Żagań

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 23:42:17
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 23:47:21
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 23:47:21
Artykuł był wyświetlony: 1625 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 13:34:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Żagań jest: Wójt Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Żagań, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Żagań za pomocą adresu: .
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Żagań – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Żagań;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Żagań;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych porozumień/umów z gminą Żagań przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Żagań.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
-
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)
prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
-
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Żagań Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Żagań, dnia 25 maja 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 13:34:05
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 13:37:23
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 00:30:45
Artykuł był wyświetlony: 543 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

F.3120.73.2018 - JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-28 23:57:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Kapłon Data wytworzenia informacji: 2018-05-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Kapłon Data wprowadzenia do BIP 2018-05-28 23:57:12
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-05-28 23:58:23
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 23:58:23
Artykuł był wyświetlony: 2563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.6220.4.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 23.05.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 11:05:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 11:05:08
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Krawański Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 11:06:36
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Krawański Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 11:06:36
Artykuł był wyświetlony: 703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.6220.4.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 22.05.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 10:58:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 10:58:52
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Krawański Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 11:01:54
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Krawański Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 11:01:54
Artykuł był wyświetlony: 612 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.6733.13.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 15.05.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-15 14:54:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-05-15 14:54:03
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-05-15 14:54:56
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-05-15 14:54:56
Artykuł był wyświetlony: 741 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Znak sprawy: PZP.6220.14.2017.1.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 7.05.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 11:25:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-05-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-05-07 11:25:13
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-05-07 11:26:38
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 11:26:38
Artykuł był wyświetlony: 828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DŚ.II.721.1.2.2018 - Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 10:22:54

Akapit nr 1 - brak tytułu


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Górniak Data wytworzenia informacji: 2018-05-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Górniak Data wprowadzenia do BIP 2018-05-07 10:22:54
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-05-07 10:22:58
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 10:22:58
Artykuł był wyświetlony: 3017 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu