ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OSO.2110.4.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: OSO.2110.4.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Nieruchomości

Miejsce pracy: Urząd Gminy Żagań

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości

Data udostępnienia: 2023-02-06

Ogłoszono dnia: 2023-02-06

Termin składania dokumentów: 2023-02-16 15:00:00

Nr ogłoszenia: OSO.2110.4.2023

Id ogłoszenia: OSO.2110.4.2023

Zlecający: Wójt Gminy Żagań

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;
 3. wykształcenie: wyższe
 4. udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie: tworzenia projektów, przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu,
 5. znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania: ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.) Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j.), Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.); znajomość aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, dyrektyw i pozostałych) związanych z warunkami aplikowania o dotacje ze środków unijnych, środków pozabudżetowych, programów specjalnych, ich rozliczaniem i monitoringiem i przepisów wykonawczych do tych ustaw
 6. biegła znajomość obsługi komputera, praca w zakresie programów biurowych (Excel, Word).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 2. zaangażowanie, samodzielność, dokładność, sumienność, obowiązkowość, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Tworzenie systemu wspierania podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji i samorządu w oparciu o środki pomocowe Unii Europejskiej.
 2. Zbieranie informacji o możliwościach ubiegania się o fundusze pomocowe z Unii Europejskiej, fundusze rządowe i inne.
 3. Sporządzanie wniosków, dokumentacji w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania, rozliczania środków pomocowych oraz ich monitorowanie.
 4. Sporządzanie publikacji propagujących politykę gminną.
 5. Przygotowanie programów oraz materiałów na spotkania organizowane w tematyce spraw unijnych i promocyjnych.
 6. Współdziałanie z organami samorządowymi i społeczno-politycznymi, podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie gminy oraz organami administracji rządowej.
 7. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy w zakresie prowadzonych  spraw.
 8. Opracowanie, monitoring i aktualizacja strategii rozwoju gminy we współpracy z referatami Urzędu.
 9. Opracowanie lokalnych programów służących realizacji strategii rozwoju gminy.
 10. Koordynacja prac związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca biurowa oraz w terenie w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Żagań na parterze. Budynek bez windy i podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku. Praca wymagająca częstych kontaktów z interesantami, współpracy z innymi referatami, jednostkami i instytucjami, odporności na stres, umiejętności podejmowania decyzji, umiejętności pracy w zespole. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu, wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku (w przypadku pozytywnej decyzji o zatrudnieniu kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV muszą być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
 • w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • a także zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022.530 t.j.).”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-02-16 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Żagań” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żagań lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań (pok. nr 19 – Sekretariat)
w terminie do dnia 16 lutego 2023r. (liczy się data wpływu do Urzędu) do godz. 1500
c. Miejsce:
Urząd Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań (pok. nr 19 – Sekretariat)

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów i podpisów w pisanej wyżej formie lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Żagań oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazagan.pl)

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Obowiązek informacyjny (skrócony):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych korzystając z punktu kontaktowego zorganizowanego w formie skrzynki poczty elektronicznej:  kontakt@ndsp.pl .
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Żagań Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Kryków
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-06 14:47:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Edyta Kryków
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-06 14:51:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Edyta Kryków
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-03 13:56:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
988 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony