ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OSO.2110.3.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: OSO.2110.3.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Nieruchomości

Miejsce pracy: Urząd Gminy Żagań

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości

Data udostępnienia: 2023-02-06

Ogłoszono dnia: 2023-02-06

Termin składania dokumentów: 2023-02-16 15:00:00

Nr ogłoszenia: OSO.2110.3.2023

Id ogłoszenia: OSO.2110.3.2023

Zlecający: Wójt Gminy Żagań

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;
 3. wykształcenie: wyższe (preferowane ochrona środowiska);
 4. znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania: ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.) Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j.), Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.);  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.), ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.247 t.j.), ustawa prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021.1420 t.j.) i przepisów wykonawczych do tych ustaw
 5. biegła znajomość obsługi komputera, praca w zakresie programów biurowych (Excel, Word).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe związane z oferowanym stanowiskiem pracy,
 2. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 3. zaangażowanie, samodzielność, dokładność, sumienność, obowiązkowość, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania (emisyjność budynków).
 2. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Prowadzenie ewidencji zobowiązanych  do uiszczenia opłaty śmieciowej.
 5. Aktualizacja danych płatników opłaty śmieciowej.
 6. Sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej.
 7. Opiniowanie działalności  związanej z wytwarzaniem i gospodarką odpadami niebezpiecznymi.
 8. Nadzór nad działalnością związaną z odnową i kształtowaniem środowiska oraz gospodarką odpadami.
 9. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
 10. Prowadzenie postępowań w sprawach naruszania zasad ochrony środowiska zgłaszanych przez inne organy lub mieszkańców.
 11. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Żagań.
 12. Dokonywanie zamówień publicznych do wysokości 130 000 złotych oraz przygotowanie materiałów do przetargów w zakresie prowadzonych spraw powyżej progów określonych w prawie zamówień publicznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca biurowa oraz w terenie w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Żagań na parterze. Budynek bez windy i podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku. Praca wymagająca częstych kontaktów z interesantami, współpracy z innymi referatami, jednostkami i instytucjami, odporności na stres, umiejętności podejmowania decyzji, umiejętności pracy w zespole. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu, wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku (w przypadku pozytywnej decyzji o zatrudnieniu kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV muszą być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
 • w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • a także zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022.530 t.j.).”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-02-16 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Żagań” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żagań lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań (pok. nr 19 – Sekretariat)
w terminie do dnia 16 lutego 2023r. (liczy się data wpływu do Urzędu) do godz. 1500
c. Miejsce:
Urząd Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań (pok. nr 19 – Sekretariat)

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów i podpisów w pisanej wyżej formie lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Żagań oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazagan.pl)

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Obowiązek informacyjny (skrócony):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych korzystając z punktu kontaktowego zorganizowanego w formie skrzynki poczty elektronicznej:  kontakt@ndsp.pl .
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Żagań Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Kryków
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-06 15:05:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Edyta Kryków
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-06 15:05:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Edyta Kryków
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-11 08:46:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony