ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OSO.2110.4.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości

Miejsce pracy: Urząd Gminy Żagań

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości

Data udostępnienia: 2018-11-30

Ogłoszono dnia: 2018-11-30 przez Edyta Kryków

Termin składania dokumentów: 2018-12-13 15:00:00

Nr ogłoszenia: OSO.2110.4.2018

Zlecający: Urząd Gminy Żagań

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;
 3. wykształcenie: wyższe
 4. znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania: Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.), ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018r.1260 t.j.) Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.), Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j.), Ustawy o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.), Ustawy o cmentarzach  i chowaniu zmarłych (Dz.U.2017.912 t.j.), Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.20117.2200 t.j.), Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j.), Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.), i przepisów wykonawczych do tych ustaw;
 5. biegła znajomość obsługi komputera, praca w zakresie programów biurowych (Excel, Word).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej, 
 2. kreatywność,
 3. odporność na stres,
 4. wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami w szczególności: prowadzenie ewidencji zobowiązanych  do uiszczenia opłaty śmieciowej,
 • aktualizacja danych płatników opłaty śmieciowej,
 • przygotowanie materiałów do przetargu na wybór operatora,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami,
 • opiniowanie działalności  związanej z wytwarzaniem i gospodarką odpadami niebezpiecznymi,
 • nadzór nad działalnością związaną z odnową i kształtowaniem środowiska oraz gospodarką odpadami,
 1. Przystanki autobusowe – zakup i remonty
 2. Sprawy dot. ŁZG i ZZO Marszów.
 3. Utrzymanie cmentarzy, porządkowanie i remonty.
 4. Prowadzenie ksiąg ewidencji zmarłych.
 5. Uzgodnienia projektów budowlanych w zakresie drogownictwa.
 6. Współpraca z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji w Żaganiu.
 7. Załatwianie spraw z zakresu funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego na terenie gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca biurowa oraz w terenie w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Żagań na parterze. Budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku. Praca wymagająca częstych kontaktów z interesantami. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu, wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku (w przypadku pozytywnej decyzji o zatrudnieniu kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-13 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
 • w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • a także zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018.1260 z późn. zm).”
Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów i podpisów w pisanej wyżej formie lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Żagań oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazagan.pl)
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Żagań” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żagań lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań (pok. nr 21 – Sekretariat)
w terminie do dnia 13 grudnia 2018 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) do godz. 1500

VII. Informacje dodatkowe:

Obowiązek informacyjny (skrócony):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych korzystając z punktu kontaktowego zorganizowanego w formie skrzynki poczty elektronicznej: iod.urzad@gminazagan.pl.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Żagań Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Kryków Data wytworzenia informacji: 2018-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Kryków Data wprowadzenia do BIP 2018-11-30 12:58:24
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-11-30 12:58:29
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-12-19 20:32:40
Artykuł był wyświetlony: 1693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu